Verejný internet

Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho Veľký Krtíš poskytuje svojim návštevníkom
od 1. novembra 2015 v priestoroch oddelenia čitárne bezplatný prístup na internet prostredníctvom
3 počítačov All in One. Počítačové a programové vybavenie získala knižnica z úspešného projektu “Obnova a modernizácia IT” z Dotácií 2015 MK SR.
Zásady používania verejného internetu:

 

  1. Knižnica poskytuje bezplatný prístup do internetu každému návštevníkovi knižnice.
  2. Používateľ internetových služieb je povinný preukázať sa platným čitateľským preukazom, príp. občianskym preukazom u zamestnanca knižnice za účelom evidovania poskytovanej služby, pričom je knihovník oprávnený odpísať si meno, priezvisko a číslo OP.
  3. Používateľom sú k dispozícii užívateľské programy ako internetový prehliadač Google Chrome, textový editor, tabuľkový procesor a prezentácie Apache OpenOffice 4.1.1 a USB vstup pre prácu s USB kľúčom (flash pamäť). Získané informácie je možné tlačiť za úhradu podľa platného cenníka služieb knižnice na sieťovej tlačiarni, odoslať e-mailovou poštou alebo si ich uložiť na USB kľúč.
  4. Používateľ je povinný dodržiavať tieto zásady a rešpektovať pokyny knihovníka – zodpovednej osoby za prevádzku oddelenia čitárne a jej počítačového vybavenia. Ďalej je povinný bezodkladne nahlásiť zodpovednej osobe zistené poruchy a nedostatky pri používaní počítačovej techniky ako aj zistenie porušovania týchto zásad iným návštevníkom.
  5. Pri jednej počítačovej stanici sa môže zdržiavať iba jedna osoba.
  6. Čas prezerania a štúdia internetových stránok je stanovený na 30 minút. V odôvodnených prípadoch je knihovník oprávnený časovo upraviť dĺžku práce používateľa verejného internetu tak, aby sa zabezpečilo účelné využívanie zariadení v prospech každého záujemcu – návštevníka knižnice.
  7. V oddelení čitárne je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať a zasahovať do technického a programového vybavenia, kabeláže a nastavenia počítačov. Poškodzovať, premiestňovať zariadenia, počítačovú techniku a nábytok. Používatelia nesmú spôsobovať hluk, nečistotu alebo inak obťažovať ostatných návštevníkov.
  8. Pri práci na počítači verejného internetu nie je dovolené prezerať internetové stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom, sťahovať z internetu nelegálne programy (hry, filmy, hudbu), tlačiť na tlačiarni neprimerane veľké množstvo stránok a obrázkov, konzumovať jedlá a nápoje.
  9. Pri porušení týchto zásad je zodpovedná osoba knižnice oprávnená vykázať návštevníka z priestorov knižnice.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *