BBSK

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja finančne podporil aktivity Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho

2018
Akvizícia knižničného fondu – 615 exemplárov nových kníh
Nákup a inštalácia servera pre automatizovaný knižnično-informačný systém
Aktualizácia a servis knižničného systému Clavius
Nákup nového knižnično-informačného systému Dawinci
Nákup výpočtovej techniky – 3 ks počítačov a 6 ks licencie SW MICROSOFT Office 2016
Rekonštrukcia garáže
Rekonštrukcia vykurovania v administratívnej budove
Rekonštrukcia elektroinštalácie v administratívnej budove