Rešerše

V rámci špeciálnych služieb knižnica poskytuje rešeršné služby z vlastných a externých databáz. Vypracovanie rešerše z externých zdrojov je platená služba v zmysle platného Cenníka služieb. Poplatok za vyhotovenie rešerše vo výške 3€ je splatný pri zadaní žiadanky.

Objednávanie a vyhotovovanie rešerší zabezpečuje Ing. Bibiána Ďurovová
(bibiana.durovova@hnk-vk.sk) v oddelení náučnej a spoločensko-vednej literatúry.

Žiadanka na vypracovanie rešerše  >>>

Žiadanka na vyhľadávanie titulov z databázy HNK >>>