Oddelenie náučnej a spoločensko-vednej literatúry

- zabezpečuje prezenčné výpožičné služby,
- poskytuje bibliograficko-informačné služby a sprostredkováva rešeršné služby,
- poskytuje odbornú pomoc pri výbere literatúry a konzultačné služby,
- vykonáva rezervácie požičaných dokumentov,
- zabezpečuje činnosti spojené s medziknižničnou výpožičnou službou (MVS),
- poskytuje prístup k elektronickým informačným zdrojom,
- zabezpečuje propagáciu služieb a informačných zdrojov oddelenia