Oddelenie knižnično informačných fondov

- spolu s akvizičnou komisiou zabezpečuje efektívne doplňovanie a budovanie
knižničného a informačného fondu knižnice s ohľadom na požiadavky používateľov,
- spolupracuje s vydavateľmi a distribútormi kníh,
- zabezpečuje evidenciu a odborné spracovanie prírastkov nových dokumentov do
elektronickej databázy a elektronického katalógu,
- organizuje revízie knižničného fondu a vykonáva aktualizáciu fondu,
- zabezpečuje ochranu knižničného fondu,
- uskutočňuje činnosti spojené s vyraďovaním knižnično-informačných jednotiek
a vedie o tom evidenciu