Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry

- získava, spracováva a uchováva dokumenty regionálneho významu,
- buduje regionálnu databázu článkov,
- koordinuje bibliograficko-informačnú činnosť jednotlivých oddelení knižnice,
- vykonáva edičnú činnosť,
- realizuje a zabezpečuje vypracovávanie rešerší