Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie - Profil verejného obstarávateľa
Názov: Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho

Sídlo: Nám. A. H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš

Zastúpená: Mgr. Zuzana Unzeitigová, štatutárny zástupca
IČO: 35987341
DIČ: 2021467349

Číslo účtu: SK98 8180 0000 0070 0039 5876

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

 

Podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK verejným obstarávateľom a pri zabezpečení procesu verejného obstarávania je povinná postupovať podľa tohto zákona.

>>> 2011  2012  2013 1Q-2014 2Q-2014 3Q-2014 4Q-2014
>>> 1Q-2015 >>> 2Q-2015 >>> 3Q-2015 >>4Q-2015
>>> 1Q-2016 >>> 2Q-2016 >>> 3Q-2016 >>>4Q-2016 
>>> 1Q-2017 >>> 2Q-2017 >>> 3Q-2017 >>> 4Q-2017
>>> 1Q-2018>>> >>>2Q-2018 >>>3Q-2018 >>>4Q-2018
>>>1Q-2019 >>>2Q-2019
Záznam z prieskumu trhu v roku 2017