Ochrana osobných údajov

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši získava a spracováva osobné údaje používateľov knižnice v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – GDPR s účinnosťou od 25. mája 2018, ktoré potrebuje pre zmluvné poskytovanie knižnično-informačných služieb v rozsahu uvedenom na prihláške a v platnom Knižničnom a výpožičnom poriadku.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
Nám. A. H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 35987341
tel. 047/48 306 75, 48 302 24, e-mail: info@hnk-vk.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: e-mail: zodpovednaosoba@hnk-vk.sk, tel. 047/48 302 23

Informovanosť používateľa knižnice – dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov

Informovanosť dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov kamerovým záznamom