O knižnici

O knižnici

Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho Veľký Krtíš je príspevková organizácia, zriadená, podporovaná a dotovaná Banskobystrickým samosprávnym krajom. Je verejnou knižnicou a jej základným cieľom je zabezpečovať služby rôzneho druhu na uspokojovanie potrieb jednotlivcov a skupín, ktoré sa týkajú vzdelávania, informácií a osobného rozvoja vrátane rekreácie a voľného času. Plní významnú úlohu v rozvoji a udržiavaní demokratickej spoločnosti tým, že umožňuje každému občanovi prístup k širokej rozmanitosti poznania a názorov.

Z histórie

Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši (ďalej len knižnica) svoju históriu začala písať v roku 1968. Jej knižničný fond bol vytvorený z fondu bývalej Mestskej knižnice v Modrom Kameni. V prvom roku svojej činnosti zaevidovala 355 čitateľov, ktorí si vypožičali celkom 7760 kn.j. Ku knižnici sa vznikom okresu pričlenilo 68 obcí, v ktorých boli obecné ľudové knižnice. Okresná knižnica sa stala strediskom metodickej, bibliografickej, informačnej a medziknižničnej výpožičnej služby pre celú sústavu knižníc v novovytvorenom okrese Veľký Krtíš. Počas svojej existencie prešla rôznymi, najmä priestorovými a personálnymi zmenami. Prudký rozvoj okresu a zvýšenie počtu obyvateľov si vyžiadalo zriaďovanie špecializovaných oddelení a pobočiek. Na území mesta a v priľahlých dedinách boli zriadené viaceré pobočky knižnice.

Prehľad názvov a zriaďovateľov knižnice od jej vzniku 

  • Okresná knižnica Veľký Krtíš so sídlom v Modrom Kameni (1968) – zriaďovateľom bolo Ministerstvo kultúry SSR
  • Okresná knižnica vo Veľkom Krtíši (1975 – 1992) – zriaďovateľ ONV Veľký Krtíš
  • Okresná knižnica A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši (1992 – 1995) – zriaďovateľom bolo Ministerstvo kultúry SR
  • Senohradská knižnica vo Veľkom Krtíši (1995 – 1996) – zriaďovateľom bolo Ministerstvo kultúry SR
  • Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši (1996 – 1999) – bola súčasťou Hontiansko-novohradského kultúrneho centra vo Veľkom Krtíši – zriaďovateľom bol Krajský úrad v Banskej Bystrici
  • Od 1.4.1999 knižnica nadobudla právnu subjektivitu bez zmeny názvu a zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Banskej Bystrici
  • Od 1.4.2002 sa zriaďovateľom knižnice stal Banskobystrický samosprávny kraj

Súčasnosť

Knižnica je situovaná v centre mesta Veľký Krtíš. Knižnično-informačné služby sú umiestnené na I. poschodí kultúrneho domu. Knižnica využíva knižnično-informačný systém DAWINCI a všetky knižnično-informačné služby sú automatizované. Pôsobí ako koordinačné, metodické, vzdelávacie, bibliografické a informačné centrum pre obyvateľov mesta a regiónu Veľký Krtíš a 62 obecným knižniciam v rámci svojej územnej pôsobnosti.
Knižnica je členom Slovenskej asociácie knižníc, Spolku slovenských knihovníkov a partnerskou knižnicou Parlamentnej knižnice NR SR.

Štatistické údaje za rok 2018:

Počet knižničných jednotiek   52 567
Počet výpožičiek za rok: 144 627
Registrovaní používatelia    1 902
Počet návštevníkov za rok:   31 819
Počet titulov odoberaných periodík:         50
Počet kultúrno-výchovných podujatí:        181
Počet návštevníkov podujatí:      3 799

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *