FPU

Projekty podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia

ako hlavného partnera projektu

 2018

1. KNIŽNIČNÝ KALEIDOSKOP

Knižnica pripravuje pestrú paletu podujatí, kde sa stretnú ľudia rovnakých záujmov, dozvedia sa množstvo zaujímavých informácií, zažijú príjemné chvíle v spoločnosti významných a zaujímavých osobností. Podujatia realizované v priebehu celého roka budú prístupné pre základné a stredné školy, širokú verejnosť a milovníkov literatúry mesta a regiónu Veľký Krtíš.

Projekt FPU podporil sumou 1 790,- €

2. ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY

Zámerom projektu je podporiť záujem detí a mladých ľudí o literárne dianie, rozvoj literárneho cítenia, objavovať nové literárne talenty, rozvíjať a propagovať samostatnú literárnu tvorivosť mládeže základných a stredných škôl všetkých typov. Hlavnými projektovými aktivitami budú v jesenných mesiacoch besedy so spisovateľmi, slávnostné vyhodnotenie 27. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe, prezentácie literárnych prác a rozborový seminár vedený odbornou porotou.

Projekt FPU podporil sumou 2 200,- €

3. KNIHA JE ZÁKLADOM POZNANIA

Cieľom projektu je systematicky budovať a sprístupňovať knižničný fond prostredníctvom cielenej akvizície nových titulov knižničných dokumentov zo všetkých oblastí ľudského poznania. Prostredníctvom kvalitného knižničného fondu chce knižnica zabezpečiť prístup občanov k širokej a rozmanitej škále informácií a služieb, uspokojovať čitateľské potreby jednotlivcov a skupín týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobnostného rozvoja, vrátane zábavy a trávenia voľného času, čo sa odrazí v náraste počtu čitateľov, vo vyššej obratovosti fondu a zvýšenej návštevnosti knižnice.

Projekt FPU podporil sumou 7 000,- €

4. MODERNÁ KNIŽNICA MOTIVUJE

Realizáciou projektu je kompletná inovácia priestorov oddelenia beletrie, ktorú chce knižnica dosiahnuť výmenou zastaraného nábytku, rekonštrukciou starých podláh a celkovým zveľadením priestoru, čo bude mať významný dopad na lepšiu obsluhu a spokojnosť čitateľov, prehľadnosť uloženého fondu, ale aj zvýšenie estetickej dimenzie priestorov knižnice.

Projekt FPU podporil sumou 14 000,- €

2017

1. NOVÉ KNIHY – SPOKOJNÍ POUŽÍVATELIA

Aktualizáciou knižničného fondu o nové informačné zdroje knižnica napĺňa cieľ projektu – zvýšenie záujmu o kvalitné knižnično-informačné služby regionálnej knižnice, ktorá sa podieľa aj na zvýšení celkovej kultúry a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Deti a dospelí so záujmom o čítanie a získavanie širokého spektra informácií nachádzajú v knižnici množstvo nových informačných zdrojov, čím knižnica prispieva k rozvoju ich osobností. Z dotácie FPU knižnica k 31.12.2017 doplnila svoj knižničný fond o 550 knižničných jednotiek, realizácia projektu pokračuje v roku 2018. Článok na titulnej stránke knižnice >>>

Projekt FPU podporil sumou 6 000,- €

2. ČITÁREŇ V NOVOM ŠATE

Realizáciou projektu knižnica zmodernizovala nábytkového vybavenie oddelenia čitárne. Funkčný a pohodlný priestor slúži na poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb používateľom a návštevníkom knižnice všetkých vekových kategórií a záujmov. Zakúpením čalúnených pohoviek, konferenčných stolíkov a pohodlných taburetiek pre deti i dospelých vytvorila príjemné, kultúrne a estetické prostredie pre vzdelávanie, relaxáciu, kultúrne a výchovné podujatia. Fotogaléria >>

Projekt FPU podporil sumou 2 000,- €

3. ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY

V rámci podporeného projektu sa uskutočnilo Slávnostné vyhodnotenie 26. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl, doplnené rozborovým seminárom ocenených autorov s členmi odbornej poroty a spisovateľmi. Sprievodnými aktivitami boli zaujímavé besedy so spisovateľmi Ľubicou KepštovouJánom PetríkomPetrom GajdošíkomHanou KoškovouJánom Feketem – Apolkinom a Annou Kollárovou – Cielovou.

Projekt FPU podporil sumou 1 500,- €

Rok 2016

1. ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY                                                                                     

Zámerom projektu bolo podporiť záujem mladých ľudí o literárne dianie, rozvoj literárneho cítenia a vlastného tvorivého písania, ako aj získanie ďalších skúseností, podnetov, odborných usmernení nevyhnutných na zdokonalenie, rozvíjanie samostatnej literárnej tvorivosti, čitateľskej gramotnosti a zvyšovanie ich vzdelanostnej úrovne. Hlavnou aktivitou bol dvojdňový workshop zameraný na hodnotenie a rozbor literárnej tvorby mladých začínajúcich autorov odbornou porotou a ocenenie najlepších prác, autorské besedy spisovateľov s detskými čitateľmi, literárny večer s autorským čítaním diel, spoznávanie a prezentácia kultúrnych a literárnych pamiatok regiónu.

Projekt FPU podporil sumou 1 500,- €

2. MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA KNIŽNICE – SKVALITNENIE KNIŽNIČNÝCH SLUŽIEB  

Realizáciou projektu knižnica rozšírila poskytovanie dostupných moderných knižnično-informačných služieb pre používateľov. Zakúpením troch počítačov pre poskytovanie moderných elektronických služieb s prístupom na internet a plochého knižného skenera knižnica umožňuje používateľom skenovanie potrebných častí dokumentov na individuálne vzdelávacie, študijné alebo výskumné účely z ľubovoľných

knižničných jednotiek v priestoroch knižnice v súlade s platným autorským zákonom.

Projekt FPU podporil sumou 1 600,- €

3. Akvizícia knižničného fondu

Vďaka podpory FPU knižnica cielenou akvizíciou zakúpila 543 knižničných dokumentov – literatúry rôznych druhov a žánrov pre všetky vekové, sociálne a vzdelanostné skupiny, nevynímajúc národnostné menšiny obyvateľstva. Cieľom projektu bolo uspokojovanie kultúrnych a vzdelávacích potrieb širokého spektra používateľov v súlade so strategickými, legislatívnymi dokumentmi v oblasti knihovníctva.

Projekt FPU podporil sumou 5 100,- €