ZMENA VÝPOŽIČNEJ DOBY

13. December 2018 admin

   

Beseda s Janou Pronskou

4. December 2018 admin

   

Obchodná verejná súťaž

3. December 2018 admin

BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Bližšie informácie a špecifikácia o výmerách priestorov a lehote podávania návrhov sú v prílohe.

Príloha:

OVS pravá strana 1. poschodia
OVS ľavá strana 2. poschodia
OVS pravá strana 2. poschodia

   

Škultétyho rečňovanky 2018

5. November 2018 admin

   

   

   

50. výročie vzniku knižnice

19. Október 2018 admin

   

Európske kultúrne dedičstvo

26. September 2018 admin

   

Príbelská vzbura

20. September 2018 admin

   

História Modrého Kameňa

14. September 2018 admin

   

Prístup do databázy InfoTrac

14. Jún 2018 admin

   

Maliar Novohradu

4. Máj 2018 admin

Regionálny historik RNDr. Pavel Antolov predstavil 3. mája 2018 verejnosti svoju najnovšiu publikáciu, ktorú venoval maliarovi Ľudovítovi Kubányimu, rodákovi z Dolných Strhár.

   

Zaniknuté svety Novohradu

4. Máj 2018 admin

Stretnutie s RNDr. Jánom Aláčom o “Zaniknutých svetoch Novohradu” sa uskutočnilo 27. apríla 2018 v rámci projektu Knižničný kaleidoskop podporeného s verejných prostriedkov FPU.

   

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši vďaka dotácie z FPU rozšírila svoj knižničný fond o nové a hodnotné knižné tituly od slovenských i svetových autorov, pre deti a mládež i dospelých s prihliadnutím na požiadavky používateľov a osobitosti regiónu. Z finančných prostriedkov FPU v hodnote 6 tisíc eur knižnica zakúpila 639 exemplárov knižných jednotiek.

Projekt Nové knihy – spokojní používatelia z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

   

Svetový deň zdravia 2018

6. Apríl 2018 admin

   

Noc s Andersenom 2018

26. Marec 2018 admin

   

beseda_s_martou_hlusikovou

   

Čo robia včielky v zime?

12. Február 2018 admin

   

V spolupráci s metodickým oddelením regionálnej knižnice v roku 2017 získali Obce Hrušov, Malé Straciny, Závada a Základná škola s materskou školou v Hrušove z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia finančné prostriedky na nákup novej literatúry do svojich knižníc.

Realizáciou projektov majú používatelia a návštevníci obecných knižníc a školskej knižnice k dispozícii množstvo nových kníh krásnej i náučnej literatúry pre všetky vekové kategórie (deti, mládež aj dospelých).

Hlavným partnerom všetkých projektov bol Fondu na podporu umenia.

   

„Čitáreň v novom šate“

5. Január 2018 admin

Hontiansko-novohradská knižnica realizáciou projektu „Čitáreň v novom šate“ zmodernizovala nábytkové vybavenie oddelenia čitárne knižnice. Funkčný a pohodlný priestor slúži na poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb používateľom a návštevníkom knižnice všetkých vekových kategórií a záujmov. Zakúpením čalúnených pohoviek, konferenčných stolíkov a pohodlných taburetiek pred deti aj dospelých vytvorila príjemné, kultúrne a estetické prostredie pre vzdelávanie, relaxáciu, kultúrne a výchovné podujatia. Nákup nového interiérového zariadenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

 

   

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho v rámci projektu “Škultétyho rečňovanky” pripravila v dňoch 28. – 30.novembra 2017 zaujímavé stretnutia so spisovateľmi Hanou Koškovou, Jánom Feketem pre žiakov základných škôl a Annou Kollárovou-Cielovou pre študentov Gymnázia A. H. Škultétyho. Podujatia v rámci projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

      

   

Beseda s Hanou Koškovou

5. December 2017 admin

   

Stretnutia so spisovateľmi

23. November 2017 admin

   

Srdečne ďakujeme nášmu šikovnému mladému včelárovi Braňovi Chrienovi z 9. ročníka ZŠ Škultétyho Veľký Krtíš za poučnú a pútavú prednášku o remesle včelárstva a výrobe medu, ktorej sa sám venuje. Spolu s nami veľmi pekne ďakujú triedy 2.B, 4.A a 3.B spolu s pani učiteľkami.

   

   

Škultétyho rečňovanky 2017

9. November 2017 admin

Dňa 3.11.2017 sa uskutočnilo Slávnostné vyhodnotenie 26. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov a študentov ZŠ a SŠ doplnené rozborovým seminárom ocenených s členmi odbornej poroty a spisovateľmi. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

   

Literárna komunikácia

9. November 2017 admin

Dňa 3.11.2017 medzi študentov 2.B SOŠ Veľký Krtíš zavítal spisovateľ Ján Petrík, ktorý s nimi debatoval o vnímaní a význame poézie v súčasnosti. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu “Škultétyho rečňovanky”, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

   

Zverinec na siedmom poschodí

9. November 2017 admin

Dňa 3.11.2017 sa uskutočnila beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom pre žiakov 4.B ZŠ Komenského Veľký Krtíš. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu “Škultétyho rečňovanky”, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

   

Slniečko svieti pre všetkých

9. November 2017 admin

Dňa 3.11.2017 sa uskutočnila beseda so spisovateľkou, šéfredaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou pre žiakov 4.B ZŠ Nám. Škultétyho Veľký Krtíš. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu “Škultétyho rečňovanky”, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

   

   

V rámci Dní EKD 2017 knižnica pripravila pre návštevníkov výstavu “Kultúrne, historické a prírodné pamiatky regiónu Veľký Krtíš v literatúre” a výstavu “August Horislav Škultéty” venovanú najvýznamnejšieho veľkokrtíškemu rodákovi, národnému buditeľovi a spisovateľovi. Výstavy sú návštevníkom prístupné v dňoch 7.-29. septembra 2017 počas výpožičných hodín knižnice.